Laisvos darbo vietos iš namų 2022. Naujienų archyvas - Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".

laisvos darbo vietos iš namų 2022

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".

Pretendentas -i privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8. Piniavos mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti Panevėžio r. Piniavos mokykla-darželis skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti nuo m. Pareigybės lygis — A2.

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". It does not store any personal data. Functional Functional Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Performance Performance Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

laisvos darbo vietos iš namų 2022

Analytics Analytics Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

laisvos darbo vietos iš namų 2022

Advertisement Advertisement Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads. Others Others Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

CIDADE DE TETE - Moçambique - Conheça agora - hospital província, TTA , Chimadzi...